Primers Auxilis

Aquest curs que us proporcionem a continuació, només pretén ser una eina de consulta i d’aclariment de dubtes en aquest món tan complicat i ple de remeis casolans com són els primers auxilis.

És interessant recordar que els primers auxilis estan sotmesos a constants variacions i actualitzacions; raó per la qual és convenient, i fins i tot necessari, seguir informantse o participar en sessions de reciclatge per tal d’anar renovant els nostres coneixements i habilitats.

Hi podeu trobar:

1. Consideracions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. Prevenció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3. Fitxa mèdica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
4. Farmaciola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
5. Valoració inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
6. Suport Vital Bàsic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
7. Obstrucció de la via aèria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
8. Cossos estranys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
9. Ferides i contusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
10. Hemorràgies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
11. Pèrdua de consciència . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
12. Traumatismes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
13. Cremades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
14. Trastorns per excés de calor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
15. Trastorns per excés de fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
16. Picades i mossegades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
17. Intoxicacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
18. Malalties cròniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
19. Miscel·lània . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93