Cirurgia menor


cirurgiamenor
Es tracta de petites intervencions que es realitzen sobre la pell amb anestèsia local, per treure o biopsiar petites lesions de la pell.

Duren poca estona (10-30 minuts) i donat que no s’espera que existeixin complicacions quirúrgiques importants, després pot tornar a casa. Pot menjar i beure abans.

Tot pacient candidat a cirurgia menor haurà de ser valorat pel seu metge de família, qui valorarà la necessitat del tractament.

Actualment la cirurgia menor es programa pel servei d’Admissions prèvia derivació del metge de capçalera.